Contact

สถานที่ตั้ง

253 อาคาร ซี.จี. ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7-Eleven

โทร 0-2826-7744

อีเมล์

อีเมล : info@urchinbistrot.com